Fajerwerki w Sylwestra, czyli jak bezpiecznie bawić się w ostatni dzień roku

Czytaj dalej
Fot. Pixabay
Redakcja

Fajerwerki w Sylwestra, czyli jak bezpiecznie bawić się w ostatni dzień roku

Redakcja

Rawska policja ostrzega i radzi, jak umiejętnie obchodzić się z petardami i fajerwerkami.

W Polsce obowiązuje zakaz używania petard oraz innych środków pirotechnicznych w miejscach publicznych, z wyłączeniem ograniczeń w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku.

Pamiętajmy, że petardy i fajerwerki to materiały wybuchowe i musimy przestrzegać przy ich używaniu kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa. Rady policji z Rawy Mazowieckiej:

– kupując fajerwerki lub petardy zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty;
– nie kupujmy fajerwerków od przypadkowych osób;
– sprawdźmy oznakowanie wyrobów pirotechnicznych (wyrób powinien posiadać co najmniej następujące oznaczenia: nazwę produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów w opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim);
– do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych;
– najpierw przeczytajmy instrukcję obsługi, postępujmy ściśle z nią;
– nie manipulujmy przy fajerwerkach;
– oddalmy się co najmniej 10 m od odpalonego fajerwerku - wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;
– odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku;
– materiałów pirotechnicznych używajmy tylko na dworze;
– ładunki mogą odpalać tylko osoby dorosłe, które nie są pod wpływem alkoholu (sprzedaż osobom niepełnoletnim zagrożona jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2);
– po nieudanej próbie nigdy nie zapalajmy ich po raz drugi i nie wrzucajmy ich do ognia;
– pamiętajmy, że wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów oraz spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób;
– huk petard niepokoi zwierzęta szczególnie psy - zadbajmy o to, aby czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów;
– zabaw z fajerwerkami należy unikać w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi;
– używajmy fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują one zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru;
pamiętajmy, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi grożą karą aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności.

Niewłaściwe i nieuprawnione zachowanie może także skutkować odpowiedzialnością określoną w Kodeksie Wykroczeń:

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 83. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia.

oraz w Ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:

Art. 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.