Redakcja

Od stycznia kolejne podwyżki dla nauczycieli

Od stycznia kolejne podwyżki dla nauczycieli Fot. Pixabay
Redakcja

Już od 1 stycznia 2019 roku pensje nauczycieli wzrosną o kolejne 5 proc. To druga transza wprowadzanych od kwietnia bieżącego roku podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. W sumie od 1 kwietnia 2018 r. do 1 stycznia 2019 r. roku pensje nauczycieli wzrosną o 10,35 proc., a docelowo o 15,8 proc. Poprawa zarobków kadry pedagogicznej to jeden z priorytetów działań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przypominamy, że w budżecie państwa zostały zapewnione dodatkowe środki na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń – w 2018 roku to ok. 1,2 mld zł. W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. zaplanowano na ten cel dodatkowo ok. 2,8 mld zł. Warto dodać, że w 2017 roku, po raz pierwszy od 2012 r. zostały zwaloryzowane wynagrodzenia nauczycieli, przeznaczono na to kwotę 418 mln zł.
Minister Edukacji Narodowej wykazuje szczególną troskę o jak najlepsze warunki prowadzenia otwartego i efektywnego dialogu z przedstawicielami reprezentatywnych oświatowych związków zawodowych. Warunki pracy nauczycieli oraz ich wynagrodzenie są priorytetem działań podejmowanych przez MEN.
Związki zawodowe to ważny partner ministerstwa w kreowaniu krajowej, lokalnej polityki oświatowej, a także w zakresie wprowadzania rozwiązań w jednostkach systemu oświaty. Minister Edukacji Narodowej zadbała o to, aby postulowane od lat apele o wzmocnienie roli związków zawodowych w szkole zostały zrealizowane. Ma to konkretne odzwierciedlenie w przepisach oświatowych.

Oto konkretne rozwiązania

Wprowadziliśmy obowiązek dla samorządów opiniowania arkuszy organizacji pracy szkół przez związki zawodowe. Uwzględniliśmy udział związków zawodowych w procedurach kadrowych związanych z przekazywaniem przez JST małej szkoły do prowadzenia innemu podmiotowi. Wzmocniliśmy reprezentatywne nauczycielskie związki zawodowe w komisji konkursowej na dyrektora szkoły. Wprowadziliśmy obowiązek (JST) zasięgania opinii reprezentatywnych związków zawodowych w zakresie dostosowywania sieci szkół do nowego ustroju szkolonego (ustalanie sieci, obwodów szkół, przekształcanie i włączanie
gimnazjów do szkół innego typu) – opiniowanie dotyczy zarówno uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół jak i jej nowelizacji.
System finansowania oświaty w tym wynagrodzeń nauczycieli wymaga zmiany. Podzielamy ten postulat strony związkowej, że obecny system finansowania zadań oświatowych wymaga zmian. Także system wynagradzania nauczycieli należy zmodernizować i stworzyć z niego prawdziwy mechanizm motywacyjny, zachęcający do pracy w szkole najlepszych nauczycieli. Jesteśmy gotowi do pracy nad modyfikacją zasad finansowania oświaty oraz wynagrodzeń nauczycieli. Pierwsze projekty były omawiane podczas wcześniejszego etapu prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Na wniosek organizacji samorządowych powyższe kwestie pozostawiliśmy do uregulowania w późniejszym terminie. W uzgodnieniu z Ministrem Finansów, kolejne szczegółowe analizy kierunku modyfikacji są zaplanowane do dalszych prac Zespołu. Liczymy na propozycje systemowych rozwiązań w tym zakresie ze strony przedstawicieli związków zawodowych.
Mamy więcej etatów nauczycieli po reformie. Zahamowaliśmy zwolnienia. W pierwszym roku wdrażania reformy edukacji o 17 768 wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. W tym roku szkolnym liczba ta wzrosła o 10 207. W sumie liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach w czasie dwóch lat wprowadzania reformy edukacji zwiększyła się o 27 975. Przypomnijmy, że w 2017 roku o prawie 12 000 (11 976,8) wzrosła liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. W tym roku ta liczba zwiększyła się o 9 615.

Wprowadziliśmy dodatek za wyróżniającą pracę – „500+”. Od września 2020 roku zacznie obowiązywać dodatek za wyróżniającą pracę. Docelowo będzie wynosił około 500 zł miesięcznie, a otrzymają go nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego, legitymujący się oceną wyróżniającą.
Zarówno zaplanowane podwyżki, jak i dodatek „500+” w istotny sposób wpłyną na poprawę sytuacji finansowej nauczycieli w najbliższych latach.
Zlikwidowaliśmy tzw. godziny karciane czyli ustawowy obowiązek realizowania przez nauczycieli tzw. godzin karcianych, tj. zlecania im realizowania nieodpłatnych zajęć w ramach nieewidencjonowanego czasu pracy.
Urlop dla poratowania zdrowia. Od 1 stycznia br. funkcjonują zmodyfikowane przepisy dotyczące udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. Polegają one na ściślejszym powiązaniu tego urlopu ze środowiskiem pracy oraz umocowanie lekarza medycyny pracy jako orzekającego o potrzebie udzielenia urlopu. Monitorujemy funkcjonowanie tego przepisu. Nie mamy zgłoszeń o utrudnieniach czy nieprawidłowościach. Chcemy, by każdy nauczyciel miał jak najlepszą opiekę lekarską.
Wsłuchując się w opinię przedstawicieli związków zawodowych działających w oświacie, uchylony został przepis dotyczący ustalania przez dyrektorów szkół i organy sprawujące nadzór pedagogiczny regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych
kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole.
W związku z tym od 1 stycznia 2019 r. nie będzie już regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Wszystkie kwestie związane z dokonywaniem oceny pracy nauczycieli będą regulowane w ustawie – Karta Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli. zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1133).
Przewidzieliśmy, że w okresie przejściowym regulaminy będą stosowane do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy wszczętych po 31 sierpnia 2018 r. i niezakończonych przed 1 stycznia 2019 r. oraz postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczycieli, którzy w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego.
Ocena pracy będzie ustalana wyłącznie w oparciu o kryteria oceny pracy określone dla danego stopnia awansu zawodowego (nie będzie już wskaźników oceny pracy).

Zapewniamy, że warunki pracy nauczycieli, ich wynagrodzenie, a także awans zawodowy są priorytetem Ministra Edukacji Narodowej. Liczymy na dialog ze środowiskiem nauczycielskim dla rozwoju polskiej oświaty. Bez nauczycieli nie będzie to możliwe.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.