WIOŚ delegatura w Skierniewicach

WIOŚ w Skierniewicach: ustalenia kontroli w firmie O-PAL Sp. z o.o. [DOKUMENT]

WIOŚ w Skierniewicach: ustalenia kontroli w firmie O-PAL Sp. z o.o. [DOKUMENT] Fot. archiwum polskapress
WIOŚ delegatura w Skierniewicach

W dniach od 16 lipca do 14 sierpnia 2018r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach przeprowadziła kontrolę interwencyjną na terenie firmy "O-PAL" Sp. z o.o. Kontrolę przeprowadzono bez wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia.

Podczas oględzin przeprowadzonych na terenie "O-PAL" Sp. z o.o. w dniu 16.07.2018r. wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta Skierniewice, nie stwierdzono zakopywania odpadów (nie były prowadzone żadne roboty ziemne).

Stwierdzono stacjonowanie na terenie Zakładu ładowarki czołowej. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Pani Prezes, na terenie O-PAL Sp. z o.o. stacjonuje ładowarka, której właścicielem jest firma zewnętrzna. Ładowarka ta wykonywała prace związane z realizacją przetargu ogłoszonego przez Urząd Miasta Skierniewice – przygotowaniem odpadów do transportu i czyszczenia terenu sąsiedniej firmy odpadowej. Wyżej wymieniona ładowarka poruszała się po terenie Firmy O-PAL Sp. z o.o. w celu konserwacji sprzętu (pompowanie opon).

Podczas kontroli ustalono, iż w dniach od maja do lipca 2018r. "O-PAL" Sp. z o.o. prowadziła prace związane z utwardzeniem własnego terenu na działce 126/70 obręb 18. Roboty ziemne wykonywała firma zewnętrzna. Część utwardzonego terenu będzie włączona w układ komunikacyjny wewnętrzny jako droga oraz plac do składowania. Utwardzony teren zostanie w przyszłości pokryty płytami betonowymi.

Zgodnie z oświadczeniem właściciela firmy wykonującej roboty na terenie firmy "O-PAL" Sp. z o.o., prace polegały na utwardzeniu części terenu, kruszywem szklanym z piaskiem i żwirem. Obszar, który został utwardzony to teren o powierzchni ok. 1 200 m2. Teren utwardzany był odcinkami, gdzie wykorytowany fragment uzupełniany był kruszywem szklanym wymieszanym z piaskiem i pokryty żwirem. Utwardzenie terenu wykonywane było na głębokości do 1,5 m.
Pas terenu o szerokości 4 m utwardzony został przy budynkach od strony ul. Warszawskiej.

W dniu 26.07.2018r. wykonano na potrzeby kontroli otwory ziemne na powierzchni terenu, na którym dokonano utwardzenia oraz wizualną ocenę materiału zalegającego w miejscach wierceń, w celu identyfikacji nawiezionego materiału. Wiercenia wykonano w 6 punktach w obrębie utwardzonego terenu. Do wiercenia otworów zastosowano ręczną wiertnię glebową, natomiast do poszerzania otworów użyto szpadla. Otwory miały głębokość ok. 1-1,2 m p.p.t. Z otworu oprócz kruszywa szklanego wydobyto żwir i kamienie.
Odpady w postaci stłuczki szklanej wykorzystane są do produkcji kruszywa drogowego, zgodnie z uzyskaną Aprobatą Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie z lutego 2015r. (ważna do sierpnia 2019r.). Powyższa aprobata stwierdza pozytywną ocenę techniczną i przydatność wyrobu budowlanego: kruszywo sztuczne z recyklingu ze stłuczki szklanej do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg, do stosowania w budownictwie – w inżynierii komunikacyjnej.

Delegatura WIOŚ w Skierniewicach wystąpiła w dniu 14.08.2018r. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice z zapytaniem czy utwardzenie terenu jakie miało miejsce na terenie O-PAL Sp. z o.o. wymaga uregulowań formalnych.

W dniu 30.07.2017r. pobrano, do badań laboratoryjnych na potrzeby kontroli, próbki gleby, z obszaru składowania kruszywa szklanego na terenie Zakładu (próbka uśredniona z 10 próbek pierwotnych), Próbki pobrało i analizy wykonało Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. W pobranej próbce gleby oznaczono zawartość metali ciężkich. Wyniki badań pobranej gleby nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych zawartości arsenu, baru, chromu, cynku, kadmu, kobaltu, miedzi, molibdenu, niklu, ołowiu i rtęci dla gruntów kategorii IV (m.in. tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów), określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016r., poz. 1395).

W aktach Delegatury WIOŚ w Skierniewicach znajduje się kopia sprawozdania z badań próbki kruszywa szklanego, pobranej z placu magazynowania kruszywa szklanego z .2013r. Analizy wykonało Laboratorium z Pszczyny. Powyższe badanie obejmowało następujące wskaźniki w wyciągu wodnym: chlorki, siarczany, sód, potas, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, chrom, bar, glin, antymon, tytan, pH.

Dysponujemy także kopią sprawozdania z badań próbki kruszywa ze stłuczki szklanej
frakcji 8-31,5 mm, pobranej z placu magazynowania kruszywa szklanego, wykonane w 2015 roku przez Laboratorium z Wrocławia, posiadające akredytację w tym zakresie.

Powyższe badanie obejmowało następujące wskaźniki w wyciągu wodnym: chlorki, siarczany, sód, potas, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, chrom ogólny, bar, siarczki, cyjanki wolne, pH.

Badania wykazały, iż wartości zanieczyszczeń w wyciągu wodnym kruszywa ze stłuczki szklanej, spełniają wymagania w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych wartości dla ścieków przemysłowych, podanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014r., poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Podczas kontroli nie stwierdzono przekroczenia warunków obowiązującego zezwolenia w zakresie łącznej maksymalnej, jednorazowej ilości zmagazynowanych odpadów wytwarzanych, zbieranych i przeznaczonych do przetwarzania oraz ilości odpadów niebezpiecznych zebranych i przeznaczonych do wszystkich procesów przetwarzania.
Nie stwierdzono śladów rozlania lub rozsypania chemikaliów. Zakład wyposażony jest w neutralizatory chemiczne i materiały sorpcyjne do zbierania chemikaliów.

Ad 2. Wyniki badań rzeki Rawki:
W dniu 12 lipca 2018r. dokonano poboru prób wody z rzeki Rawki w dwóch punktach: powyżej oraz poniżej wylotów wód opadowych z terenu b. Zakładów Rawent. Próby pobrano w sąsiedztwie mostu kolejowego na rzece Rawka (próba powyżej miejsc odprowadzania wód opadowych z terenu byłych Zakładów Rawent) oraz w miejscowości Ruda na wysokości posesji Nr 4 (próba poniżej miejsc odprowadzania wód opadowych z terenów b. Zakładów Rawent).

Analizy wody z rzeki Rawki wykonano w następującym zakresie wskaźników :

pH, temperatura, ChZT-Cr, zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony, azot ogólny, fosfor ogólny, węglowodory ropopochodne (indeks oleju mineralnego), cyjanki wolne, cyjanki związane, metale (arsen, bar, beryl, bor, chrom +6, chrom ogólny, cyna, cynk, glin, kadm, kobalt, mangan, miedź, molibden, nikiel, ołów, rtęć, selen, srebro, tal, tytan, wanad, żelazo).

Badania próbek wody pobranej zarówno powyżej jak i poniżej wylotów wód opadowych z przedmiotowego terenu nie wykazały ich wpływu na jakość wody w rzece.

W badanych wskaźnikach woda w Rzece Rawce w odniesieniu do norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2016r., poz. 1187), mieściła się w I i II klasie jakości wód.

Wykonane analizy nie odbiegały w istotny sposób od analiz wykonywanych dotychczas.

Marzena Sokołowska
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Skierniewicach

WIOŚ delegatura w Skierniewicach

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.